§ 1. Navn og hjemsted
Klubbens navn er Søllerød Svømmeklub. Dens adresse er formandens bopæl.
Klubben påbegyndte sine aktiviteter den 1. oktober 1970, og stiftende generalforsamling blev afholdt den 22. februar 1971.

§ 2. Formål
Klubbens formål er at fremme interessen for og udvikle færdigheder i svømning, socialt samvær og dertil knyttede aktiviteter.

§ 3. Tilslutning
Klubben er medlem af Region Sjælland Nord under Dansk Svømmeunion under Dansk Idrætsforbund. Klubben er endvidere medlem af Rudersdal Idrætsråd.

§ 4. Medlemmer
Klubben optager såvel aktive som passive medlemmer.
Som aktive medlemmer kan optages alle, der ønsker at udøve svømning.
Som passive medlemmer kan optages alle, der har interesse for klubben og for svømning. Passive medlemmer kan ikke deltage i konkurrencer eller træning.

§ 5. Kontingent
Kontingentet for såvel aktive som passive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Betalt kontingent kan i intet tilfælde tilbagebetales, når et medlem udtræder af klubben inden for en periode, for hvilken der er betalt kontingent, uanset årsagen til medlemmets udtræden.

Ved udmeldelse af klubben inden for den 1. måned fra sæsonstart betales et administrationsgebyr fastsat på generalforsamlingen.

§ 6. Restance
Et medlem, der står 14 dage i restance, har ikke ret til at deltage i konkurrencer eller undervisning eller andre former for aktiviteter i klubben. Står et medlem mere end 14 dage i restance, medfører det slettelse af medlemslisten. Der gives da medlemmet et skriftligt varsel på 8 dage. Dette sker ved almindeligt brev. Restance skal indbetales, før ny indmeldelse kan finde sted.

§ 7. Pligter og rettigheder
Ethvert medlem er forpligtet til at overholde klubbens love samt de skrevne og uskrevne regler, som bestyrelsen til enhver tid måtte finde formålstjenlige at overholde.

Endvidere er ethvert medlem forpligtet til at overholde sådanne love og regler, som klubben er medlem af. Det er endvidere medlemmernes pligt ved træning, konkurrencer og på offentlige steder, hvor klubben repræsenteres, at bevare en nobel og sømmelig optræden.

Alle aktive medlemmer over 14 år skal desuden deltage i arbejdet med at få klubben til at fungere.
Overtrædelse af nærværende paragraf med de skrevne og uskrevne regler kan efter bestyrelsens bestemmelse med 2/3 flertal medføre eksklusion af klubben. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin beslutning, have mulighed for at fremføre sit forsvar og kan kræve eksklusionen prøvet på førstkommende generalforsamling, der skal træffe sin beslutning med 2/3 flertal.

§ 8. Påklædning
Ved konkurrencer og opvisninger skal deltagende medlemmer bære den af bestyrelsen vedtagne dragt. På denne må der kun være anbragt mærker, som er godkendt af bestyrelsen.

§ 9. Konkurrencer og opvisninger
For at deltage i klubbens mesterskaber kræves, at vedkommende medlem har stået i klubben i mindst 1 måned. Medlemmer må ikke deltage i konkurrencer eller opvisninger uden udtrykkelig tilladelse i hvert enkelt tilfælde fra bestyrelsen eller den, bestyrelsen bemyndiger til at meddele sådan tilladelse. Det er forbudt medlemmerne at konkurrere mod klubben. Overtrædelse heraf kan efter bestyrelsens bestemmelse medføre øjeblikkelig eksklusion af klubben.

I tvivlsspørgsmål ved konkurrencer og opvisninger har klubbens medlemmer pligt til at henvende sig til klubbens tilstedeværende repræsentant, der foretager det fornødne.

Tilmelding til stævner eller lignende er med nedennævnte undtagelser bindende.

Kan et medlem på grund af sygdom ikke møde til stævne eller lignende, hvortil vedkommende er anmeldt, er den pågældende pligtig til at betale det indskud, der eventuelt er betalt herfor, når der ikke er meldt afbud senest 1 time før afrejsetidspunkt ved udestævner henholdsvis 1 time før tidspunktet for indsvømningens start ved hjemmestævner.

§ 10. Bestyrelsen
Klubben ledes af en bestyrelse, hvis væsentligste funktioner er at

− varetage klubbens økonomi
− foretage medlemsregistrering og kontingentopkrævning
− ansætte lønnet personale
− forestå og tilrettelægge svømningen
− registrere og vedligeholde materiel.

Bestyrelsen skal bestå af mindst: formand, kasserer og sekretær. Dog maksimalt 5 medlemmer. Ansatte kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Den daglige ledelse kan varetages af et eller flere af bestyrelsen nedsatte udvalg, der skal bestå af mindst 2 medlemmer, hvoraf det ene skal være medlem af bestyrelsen. Udvalgene er ansvarlige over for bestyrelsen, og større økonomiske dispositioner skal forelægges for bestyrelsen til godkendelse eller forkastelse.

Herudover kan bestyrelsen nedsætte udvalg til varetagelse af særlige opgaver. Disse udvalg er på samme måde som de forannævnte udvalg ansvarlige over for bestyrelsen.
Formanden eller et flertal i bestyrelsen kan indkalde til bestyrelsesmøde med mindst 8 dages varsel ved udsendelse af skriftlig dagsorden.

Ved bestyrelsesmøder skal der føres protokol, som mindst skal indeholde de vigtigste beslutninger.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
I tilfælde af frafald tiltræder suppleanterne. Herudover supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende generalforsamling.

§ 11. Generalforsamling
Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts og indkaldes med 14 dages varsel på foreningens hjemmeside omfattende tid, sted og dagsorden.

Adgang til generalforsamlingen har:

a) klubbens medlemmer
b) medlemmer af de af bestyrelsen ifølge § 10 nedsatte udvalg
c) enhver, som af bestyrelsen indbydes til at deltage i generalforsamlingen, som f.eks. forældre til medlemmer under 12 år.

Medlemmer opnår adgang til generalforsamlingen mod forevisning af legitimation og kvittering for betalt medlemskontingent for den periode, hvori generalforsamlingen afholdes.

Dagsordenen skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Beretning fra formanden.
3. Kassereren forelægger det reviderede regnskab.
4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent på basis af et af kassereren udarbejdet budget.
5. I lige årstal valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. I ulige årstal valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv.
6. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
7. Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 50% af de stemmeberettigede medlemmer, dog mindst 10 medlemmer, skriftligt fremsætter motiverede krav herom med angivelse af dagsorden, hvorefter bestyrelsen med 14 dages varsel indkalder generalforsamlingen senest 30 dage efter kravets fremkomst.

Forslag fra medlemmer må for at kunne behandles på dagsordenen være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stemmeberettigede er såvel aktive som passive medlemmer, som ikke er i kontingentrestance, og som er fyldt 15 år. Forældre til børn under 15 år er stemmeberettigede med én stemme pr. barn under 15 år, som er medlem, og som ikke er i kontingentrestance.
Stemmeretten kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Generalforsamlingen ledes af den på generalforsamlingen valgte dirigent og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. Skriftlig afstemning foretages, såfremt bestyrelsen, dirigenten eller 5 af de frem¬mødte stemmeberettigede medlemmer forlanger det. Almindelig stemmeflerhed er afgørende.

Ved valg til de forskellige tillidsposter finder i tilfælde af stemmelighed bundet omvalg sted. Måtte også dette udvise stemmelighed, afgøres valget ved lodtrækning.

Vedtægtsændringer kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 12. Regnskab og revision
Klubbens regnskabsår er 1. januar – 31. december.
Regnskabet skal være afsluttet senest ved generalforsamlingens afholdelse og omfatte driftsregnskab og status.
Revisorerne reviderer regnskabet inden generalforsamlingen og konstaterer såvel kasse som øvrige beholdningers tilstedeværelse. Revisorerne har ret til når som helst at foretage uanmeldte beholdningseftersyn.

§ 13. Klubbens opløsning
Bestemmelse om klubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst ½ af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog et simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt.

I tilfælde af klubbens opløsning skal den formue, der er i behold, anvendes til idrætslige formål i Rudersdal Kommune.

§ 14. Ikrafttræden
Nærværende love træder i kraft den 1. marts 2019.

Vedtaget på klubbens generalforsamling den 20. februar 1992 med ændringer vedtaget på klubbens generalforsamlinger den 10. februar 1994, den 9. februar 1995, den 28. februar 2002, den 26. februar 2004 og, den 28. februar 2008 og 26. februar 2019.

https://sollerodswim.dk/wp-content/uploads/2023/03/Red-2022-logo-1-160x160.png

SØLLERØD SVØMMEKLUB

Vi vil gennem svømning bevare og fremme medlemmernes sundhed og velvære ved i et positivt, inspirerende og lærerigt miljø at tilbyde svømmeaktiviteter for alle aldre og på alle niveauer.

KONTAKT

Tlf. 30 11 04 10
Mail: kontor@sollerodsvom.dk